Güneş Vakfı İlim-Kültür ve Sanat Merkezi

İlke ve Hedeflerimiz

Temel İlke - Hedeflerimiz


İlkelerimiz

Hedefler kadar, metodun da meşru olması gerektiği ilkesiyle, insanın, maddî ve manevî yönleriyle bir bütün olduğunu kabul ettiğimizden, faaliyetleri belirli konularla sınırlamadan, hayatı kuşatan ve insanı ilgilendiren her konuyu faaliyet alanında kabul etmekteyiz.

Faaliyetlerimizi sürdürürken, tüzel kişilik olarak, bütün ideoloji, parti, etiket ve şablonların dışında ve üzerinde kalmayı en temel ilkelerden birisi olarak kabul etmekteyiz. Ancak vakıf üyelerinin düşünce ve hürriyetlerine en küçük engelleme getirmeden üyelerin, şahsi tercihleri kabul edilip vakfımızın bu ilkesi doğrultusunda saygı gösterilmektedir.        

      

Hedeflerimiz

Türk Milleti'ne ve O'nun değerlerine yabancı olmayan, aksine milletiyle ve değerleriyle bütünleşmiş, vatansever, üzerinde yaşadığımız vatanın bütünlüğünü tartışılmaz değer olarak kabul eden, ezberci olmayan, araştırıcı ve sorgulayıcı kafaya sahip ilim adamlarının, münevverlerin yetişmesine katkıda bulunmak; ülkemizin gelişmesinde, milli ve üstün bir medeniyetin yeniden inşasında, Türk Dünyası ile Türkiye’nin bağlarının geliştirilmesi, güçlendirilmesini sağlamak, yardımlaşma, dayanışma; sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmeyi sağlamak için teknik hizmetleri ve teknolojik gelişmeleri izleyerek ülkemize faydalı projeler üretmek; bu amaçla müessesler, enstitüler, laboratuarlar, dershaneler, işletmeler kurmak; diğer kurul ve kuruluşların benzer faaliyetlerine iştirak etmek, gençleri eğitime ve geleceğe hazırlamak, vakıf imkânları ölçüsünde yardımlarda bulunmak.

Eğitime yönelik: okul öncesi eğitimi için bakımevi ve kreş açmak; muhtaç durumdaki başarılı Lise ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerine vakıf imkânları dâhilinde karşılıksız burs vermek; eğitim araçları (kitap, araç-gereç ve laboratuar) desteği, vakıf evi ve yurt şeklinde düzenlenmiş barınma yeri temin etmek; ölçü ve kalite kontrol laboratuarları, okullar ve kurslar açmak, araştırmacı, öğretici uygulayıcı öğrenciler yetiştirilmesini sağlamak, vakıf bünyesinde üniversite kurarak bunun için gerekli altyapılar oluşturmak, kampus ve benzeri altyapılar oluşturmak, öğrencilere yönelik sosyal tesisler kurmak.   .

Kültüre yönelik: ilmi, teknik, fen ve sosyal alanlardaki araştırmaları teşvik etmek; yurt içi ve uluslararası seminer, panel, sempozyum, konferans, kongre, ve benzeri faaliyetleri düzenlemek ve izlemek, çalışma sonuçlarını makale, bülten, broşür veya kitap olarak yayınlamak; mesleki birikimi olan üyeler ile üye olmayan teknik elemanlardan yararlanarak ihtisas komisyonları üniteleri kurmak, kurslar düzenlemek, araştırma enstitüleri kurmak; kitap dergi, gazete vb. yayınlar yapmak, eğitim ve sosyal amaçlı yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek; milli folklorun özüne bağlı kalarak korunmasına ve geliştirilmesine çalışmak, kültürün özüne bağlı kalarak milli kültür değerlerini korumak, geliştirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak; eğitim ve öğretim için kurumlar kurmak, kurulu olanlarla işbirliği yapmak; halk oyunları, halk müziği, halk edebiyatı, el sanatları, mutfak sanatları ve mizah alanında gösteriler düzenlemek, arşivler oluşturmak, yarışmalar düzenlemek, şehit, asker ve polis ailelerine nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak ve çeşitli aktiviteler düzenlemek, Türk kadınının doğal ve toplumsal yapıdan kaynaklanan sorunlarının çözümü için araştırmalar yapmak.   

Çevreye yönelik: çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması amacıyla araştırmalar yapmak veya yaptırmak,                               

 Tanıtım ve Ekonomiye yönelik; ülkenin tanıtımı için yurt içi ve ilgili kuruluşlardan izin alarak yurt dışında çalışmalarda bulunmak, turizmle ilgili faaliyetlerde bulunmak, bölgeler arası ekonomik farklılıkların giderilmesi için bilimsel çalışmalar doğrultusunda önerilerde bulunmak.